home > over buurtvereniging horst & telgt

Over Buurtvereniging Horst & Telgt

Doel van de vereniging
De Buurtvereniging is ervoor om de belangen van alle bewoners te behartigen. Niet voor specifiek één individueel persoon of onderwerp maar juist opkomen voor de buurtschappen in zijn geheel. Het doel is om de mooie en goede dingen te behouden en te werken aan de zaken die verbetering kunnen gebruiken.

De Buurtvereniging wil graag het aanspreekpunt zijn voor de bewoners van de buurtschappen, maar ook voor de gemeente. 

Voor verschillende onderwerpen zijn er werkgroepen. Buurtbewoners kunnen in deze werkgroepen meedraaien om die dingen te bereiken. Daarnaast proberen we om bij te dragen aan activiteiten die worden georganiseerd. 

Een derde rol is dat het bestuur de gemeente informeert en adviseert over zaken die in Horst en Telgt spelen en belangrijk zijn voor de buurtgenoten. En dat is om samen een zo prettig mogelijk woon -en werkklimaat behouden! 


Het bestuur
Het bestuur van de Buurtvereniging is het aanspreekpunt voor de werkgroepen bestaat uit de volgende buurtbewoners: 
  • Christiaan Veeningen  ³ voorzitter en werkgroep functieverandering

  • Albert van Diest ³ werkgroep duurzame energie

  • Mariëlle van Hartskamp ³ secretaris en beheer website

  • Coen Kniknie ³ penningmeester en werkgroep landschap

  • Harm Roest ³ bestuurslid

  • Dick de With ³ werkgroep functieverandering en wonen

Buurtbewoners kunnen bestuursleden altijd rechtstreeks aanspreken maar contact opnemen via Facebook of het e-mailadres buurtvereniging@horstentelgt.nl kan ook. 


Ontstaan van de Buurtvereniging
De Buurtvereniging Horst en Telgt is in 2009 ontstaan door het samengegaan van het wijkplatform Horst, de belangenvereniging Horst en Telgt en de vereniging 'De Regenboogh'.
In het logo dat toen in gebruik is genomen, zijn deze verschillende elementen terug te zien. Belangrijk voor de buurt zijn namelijk het groene karakter, de das van buurtschap Horst en de kievit van weidegebied van Telgt.

De statuten van de vereniging kunt u hier raadplegen

Alle Nieuws
15 oktober 2021

Project Hart van Horst gestart

gebied

De gemeente heeft besloten om een ruimtelijke visie voor het zgn. 'Hart van Horst' te gaan maken. In het gebied (rond Ons Huis en de Goede Herderschool) spelen veel ontwikkelingen en de gemeente wil hier in gezamenlijkheid naar kijken. In de eerste helft van 2021 heeft het college laten onderzoeken of er voldoende mogelijkheden waren voor een stedenbouwkundige uitwerking.De gemeente Ermelo heeft via een adviesbureau bij de belanghebbenden de interesse gepeild voor woningbouw in het gebied. Dit heeft geresulteerd in een eerste uitwerking door het bureau Vollmer en Partners.locatieHet gebied wordt aan de zuidkant begrensd door de Horsterbeek. Aan de noordzijde omvat het plan het in uitvoering zijnde CPO project en de Goede Herderschool. Aan de oostzijde is de Slagsteeg de grens. Aan de westzijde loopt het plangebied tot ongeveer de aanwezige hoogspanningsleidingen.informatieavondHet plan, ‘Hart van Horst’, genoemd, is op 7 oktober via een digitale inspraakavond met belanghebbenden en belangstellenden besproken. De buurtvereniging heeft hieraan ook deel genomen en inbreng geleverd.Ons doel is om de plannen dusdanig uit te voeren dat ze passen in het landelijk karakter van de buurt. Hierbij kunt u denken aan voorschriften aan nok- en goothoogte, bebouwingsdichtheid en natuurlijke overgang van bebouwing naar het omringende platteland. Daarnaast verdient de verkeersveiligheid ter plekke, maar ook richting het dorp Ermelo, de nodige aandacht. Ook hebben we de gemeente gevraagd naar de mogelijkheden om de toekomstige woningen toe te wijzen aan mensen met een binding met de gemeente Ermelo. De toekomstige bouwplannen naast de school ten noorden van de Zeeweg als ook aan de zuidzijde van het plangebied dienen wat ons betreft aan te sluiten bij het beoogde beeld van ‘Hart van Horst’.Tijdens de digitale vergadering werden een drietal varianten voorgelegd met als grootste verschil de aanplant van groen om de woningen vanaf de Zeeweg in meer of mindere mate aan het zicht te onttrekken.Er volgen in te toekomst nog enkele vervolgsessies waarin wordt terug gekoppeld op onze vragen en die van de andere deelnemers.We houden u op de hoogte! Als u vragen hebt kunt u contact opnemen met Christiaan Veeningen of Dick de With.U kunt vanuit de gemeente ook meer lezen, klik hier.

08 oktober 2021

Koffie drinken kan weer!

We beginnen weer: samen koffiedrinken in Ons Huis. Elke laatste vrijdag van de maand, iedereen die zin heeft is van harte welkom! Je hoeft niet aan te melden. Kom gewoon gezellig binnen!

23 april 2021

Prowind kan verder met de windmolens

Het college heeft deze week laten weten dat het medewerking geeft aan het plan van Prowind, voor een windpark van zeven windmolens. Het gaat om zes windmolens op Ermelose grond en één op dat van de gemeente Putten. Het windpark komt er in samenwerking met buurtvereniging Horst en Telgt en energiecoöperatie Veluwe-Energie.De keuze die het college deze week naar buiten heeft gebracht heeft ermee te maken dat twee partijen, RWE (voorheen Innogy) en Prowind, beiden in Horst en Telgt plannen hebben voor een windpark.De afgelopen maanden is er door procesregisseurs uitgebreid met beide partijen gesproken om te kijken wat er mogelijk was. Onder andere op basis van de conclusies van de procesregiseurs heeft het college een afweging gemaakt en gekozen voor Prowind.meedenkenDe Buurtvereniging heeft de afgelopen jaren meegedacht met de windmolenplannen omdat we zagen dat het onvermijdelijk was dat er windmolens in de regio geplaatst zouden moeten gaan worden. Niet alleen in Ermelo ligt de opgave om een bijdrage te leveren aan grootschalige opwek van duurzame energie, dat geldt voor heel Nederland.Het leek de buurt toentertijd beter om te gaan meedenken, omdat er verschillende grote energie partijen bezig waren met benaderen van landeigenaren. Maar bijvoorbeeld geen contact hadden met omwonenden. Uiteindelijk is er een partij gevonden die via een nauwe samenwerking, die al een paar jaar loopt, er niet alleen in is geslaagd om met de verschillende landeigenaren maar ook met omwonenden tot een gezamenlijk gedragen plan te komen.En zeker dat laatste is best uniek want ook omwonenden worden rechtstreeks gecompenseerd voor de komst van de molens.Ten slotte komt er voor de omgeving en de gemeente een omgevings- en stimuleringsfonds. Hier kunnen projecten uit de buurt en ook vanuit de gemeente Ermelo aanspraak op maken. Op deze manier zijn er niet alleen de lasten van de windmolens, want inderdaad het zijn hoge dingen, maar zijn er voor de buurt ook baten. Er is geprobeerd om er zo veel mogelijk uit te halen en de lasten te verdelen.meer informatieVoor veel meer info en de voortgang kijkt u dan eens op  de website die Prowind gemaakt heeft: www.windparkhorstentelgt.nl. Vragen kunnen ook altijd gesteld worden bij het bestuur of de werkgroep duurzame energie via buurtvereniging@horstentelgt.nl  Momenteel werkt ProWind het plan verder uit. Als het plan aan alle eisen van de gemeente voldoet, zal de gemeente de ruimtelijke procedure starten. Inwoners van Ermelo en Putten kunnen dan op het plan reageren. 

Samen prettig leven in Horst en Telgt

De buurtschappen Horst en Telgt liggen in het buitengebied aan de westkant van de gemeente Ermelo, op de Veluwe in de Gelderse Vallei. Onze mooie buurt bestaat uit landerijen met een historie van agrarische activiteiten en uit enkele kleine kernachtige concentraties van huizen, winkels en bedrijven.