home > over buurtvereniging horst & telgt

Over Buurtvereniging Horst & Telgt

Doel van de vereniging
De Buurtvereniging is ervoor om de belangen van alle bewoners te behartigen. Niet voor specifiek één individueel persoon of onderwerp maar juist opkomen voor de buurtschappen in zijn geheel. Het doel is om de mooie en goede dingen te behouden en te werken aan de zaken die verbetering kunnen gebruiken.

De Buurtvereniging wil graag het aanspreekpunt zijn voor de bewoners van de buurtschappen, maar ook voor de gemeente. 

Voor verschillende onderwerpen zijn er werkgroepen. Buurtbewoners kunnen in deze werkgroepen meedraaien om die dingen te bereiken. Daarnaast proberen we om bij te dragen aan activiteiten die worden georganiseerd. 

Een derde rol is dat het bestuur de gemeente informeert en adviseert over zaken die in Horst en Telgt spelen en belangrijk zijn voor de buurtgenoten. En dat is om samen een zo prettig mogelijk woon -en werkklimaat behouden! 


Het bestuur
Het bestuur van de Buurtvereniging is het aanspreekpunt voor de werkgroepen bestaat uit de volgende buurtbewoners: 
  • Christiaan Veeningen  ³ voorzitter en werkgroep functieverandering

  • Albert van Diest ³ werkgroep duurzame energie

  • Mariëlle van Hartskamp ³ secretaris en beheer website

  • Coen Kniknie ³ penningmeester en werkgroep landschap

  • Harm Roest ³ bestuurslid

  • Dick de With ³ werkgroep functieverandering en wonen

Buurtbewoners kunnen bestuursleden altijd rechtstreeks aanspreken maar contact opnemen via Facebook of het e-mailadres buurtvereniging@horstentelgt.nl kan ook. 


Ontstaan van de Buurtvereniging
De Buurtvereniging Horst en Telgt is in 2009 ontstaan door het samengegaan van het wijkplatform Horst, de belangenvereniging Horst en Telgt en de vereniging 'De Regenboogh'.
In het logo dat toen in gebruik is genomen, zijn deze verschillende elementen terug te zien. Belangrijk voor de buurt zijn namelijk het groene karakter, de das van buurtschap Horst en de kievit van weidegebied van Telgt.

De statuten van de vereniging kunt u hier raadplegen

Alle Nieuws
22 april 2022

Bewonersavond en zienswijzen

Vanwege het ingestelde voorkeursrecht door de gemeente op een groot deel van Horst is er op 20 april een bewonersavond georganiseerd. De bewonersbijeenkomst is georganiseerd omdat de gemeente tot nu toe heeft nagelaten om de bewoners nader te informeren over de door hen genomen actie. Het college heeft voor Horst het voorkeursrecht toegepast in verband met het mogelijk maken van een locatie voor grootschalige woningbouw van 1000 tot 1200 woningen in het gebied. Tijdens een eerste bepaling van de meningen van de aanwezigen in de zaal bleek dat meer dan 70% van de aanwezigen tegen de grootschalige woningbouw in het gebied is. Meer dan 80% is tegen het voorkeursrecht (waarvan 10 procent aangaf geen mening te hebben). Op de vraag of men wat gaat doen geeft meer dan de helft aan een zienswijze in te willen dienen en 4 mensen willen gaan inspreken. Meer dan de helft geeft aan graag geholpen te worden bij de procedures. Op de bewonersavond is gesproken over de historie en gemaakte afspraken in het (recente) verleden en is er uitleg gegeven door Rikkert Vliek die ervaring heeft met gemeentelijke politiek en ruimtelijke ordening trajecten. De brief die rondgestuurd voor veel bewoners erg onduidelijk, tijdens de bewonersavond is de brief en bijbehorende procedures zo goed mogelijk uitgelegd.bekijk hier de presentatie van de bewonersavondbekijk hier de afbeelding uit het Bestemmingsplan Horst Noord 2006bekijk hier het plaatje uit het Ontwikkelperspectief Horst en Telgt 2021 Afgesproken is dat alle bewoners die dat willen zelf een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Dat is immers het hoogste orgaan in de gemeente en zij nemen uiteindelijk de besluiten. Het is ook mogelijk om tegen het voorgenomen besluit van het college bezwaar aan te tekenen maar dat is een meer juridisch traject. Dit kan tot 6 weken na 30 maart 2022. Een zienswijze indienen bij de gemeenteraad heeft in deze fase meer effect en impact. Het is goed als elke bewoner, betrokkene zijn eigen persoonlijke verhaal en zienswijze en kijk op het verhaal op schrijft indient bij de gemeente. Het beste is om dat in een envelop aan de receptie van het gemeentehuis te brengen. Let op dit moet voor 5 mei 2022 zijn binnen gebracht! Argumenten die bruikbaar zijn in de zienswijze:Gaat in tegen de afspraken welke in het verleden zijn gemaakt met de buurt bij de ontwikkeling van Horst- NoordLigt ver van alle voorzieningenEr is al een overschot aan woningbouwplannen in ErmeloLeefgebied van de das gaat verlorenInfrastructuur is onvoldoende voor de grote verkeerstoenameHet is totaal onbekend waarom dit gebied is aangewezen, er zijn betere locaties343 percelen met 250 eigenaren, onmogelijk het met iedereen eens te worden over verkoop van percelenNatuurbestemmingen moeten worden gecompenseerd op een andere plek in ErmeloEr loopt een hoogspanningsleiding door het gebied  Voorbeeldbrieven zijn bij dit bericht te downloaden. klik hier voor de voorbeeld zienswijze voor eigenaren die wel een brief van de gemeente ontvingen klik hier voor de voorbeeld zienswijze voor eigenaren die geen brief van de gemeente ontvingen Een zienswijze moet uit de volgende onderdelen bestaan: naam en adres, de datum, over welk ontwerpbesluit de zienswijze gaat (voorkeursrecht gebied Horsterhoeve en Doppenberg), de motivatie/redenen en handtekening. De brief moet geadresseerd zijn aan: Gemeenteraad van de Gemeente Ermelot.a.v. Dhr. mr. E.R. MiddelburgPostbus 5003850 AM Ermelo Ook zou het goed zijn als veel bewoners gaan inspreken in de eerstkomende vergadering waar dat mogelijk is, op 18 mei 2022. Tijdens de inspraak krijgt de inspreker maximaal 3 minuten de tijd om zijn verhaal te doen, raadsleden kunnen vragen stellen aan de insprekers. Afsluitend mag de inspreker een kort statement geven. Om in te kunnen spreken moet je je aanmelden bij de Griffie van de gemeente Ermelo. Geef je hier zo snel mogelijk voor op via (0341) 56 71 04 of per mail: gemeenteraad@ermelo.nl De komende weken zal geprobeerd worden om een excursie voor raadsleden te organiseren. Als u hier een rol in wilt spelen dan kunt u zich daarvoor melden bij Rikkert Vliek of Coen Kniknie. Voor andere suggesties, vragen en ideeën kunt u zich ook tot hen richten of een mail sturen aan buurtvereniging@horstentelgt.nl Rol Buurtvereniging De buurtvereniging zal in het geheel een zo neutraal mogelijke rol spelen. Er zijn zoveel ontwikkelingen in Horst en Telgt dat het onmogelijk is om inhoudelijk overal ieders mening te vertolken. Wel zullen we er alles aan doen om te zorgen dat bewoners geïnformeerd en geholpen worden. De krachten bundelen en zorgen dat iedereen met de juiste mensen in gesprek kan zijn. We zijn overigens wel van mening dat er voldoende initiatieven in Ermelo zijn voor woningbouw en grootschalige woningbouw in de buurtschappen niet nodig is. Eventuele nieuwbouw moet, naast Hart van Horst, zo veel mogelijk plaatsvinden tegen de bestaande bebouwing aan en worden toegewezen aan mensen met een binding aan Ermelo.  

16 april 2022

bewonersavond over voorkeursrecht

Vanwege het ingestelde voorkeursrecht door de gemeente op een groot deel van Horst nodigen we u graag uit voor een bewonersavond voor en door de buurt:Woensdag 20 april 2022 om 19.30 uur in Ons Huis – Zeeweg 100I.v.m. de komende meivakantie en de deadlines voor het indienen van zienswijzen organiseren we deze avond op heel korte termijn. Het is u waarschijnlijk niet ontgaan dat er afgelopen week veel te doen is geweest over de plannen van de gemeente in Horst Noord. De start daarvan was de ontwikkeling van het gebied Horsterhoeve, maar vervolgens hebben vorige week vrijdag veel bewoners in het gebied tussen de Horsterhoeve en Doppenberg een juridische brief gekregen waardoor er een voorkeursrecht op hun percelen werd bevestigd. Hieruit blijkt dat het gebied aangewezen is als zoekgebied voor grootschalige woningbouw. De grootschalige woningbouw in het gebied heeft gevolgen voor het landschap en karakter van de buurt en op korte termijn heeft het voorkeursrecht van de gemeente veel gevolgen voor de perceeleigenaren. De buurtvereniging heeft de gemeente om duidelijkheid gevraagd en op korte termijn een informatieavond te organiseren. Omdat dit tot op heden niet gebeurd is, en de termijnen die genoemd zijn in voor het indienen van zienswijzen en bezwaarschriften binnen 4-6 weken verlopen willen we op korte termijn een bewonersavond organiseren. Wij hopen natuurlijk dat de informatieavond door de gemeente snel zal volgen. Ook voor de buurtvereniging is er nog veel onduidelijk. We willen proberen om vooraf zoveel mogelijk informatie te krijgen, maar hopen op de avond zelf ook nog veel op te halen en bepalen wat het vervolg kan zijn. Om enigszins een beeld te hebben van het aantal bezoekers op de komende bewonersavond willen we vragen om u vooraf even aan te melden per mail: buurtvereniging@horstentelgt.nl U kunt uw vragen ook alvast aan ons richten, maar heeft u belangrijke informatie of ervaring waarmee u de buurt wilt en kunt ondersteunen dan zouden wij uw hulp zeer op prijs stellen. 

07 maart 2022

Kieshulp Horst en Telgt

Wat vinden de politieke partijen van de thema's die in de buurt spelen?Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen.Wij hebben de verkiezingsprogramma’s van alle politieke partijen uitgeplozen en een 'kieshulp' gemaakt.We hebben gekeken wat de mening van de partijen over een aantal belangrijke onderwerpen is en die bij elkaar gezet. Bijvoorbeeld over de windmolens, de rotonde bij Groot Horloo en het industrieterrein bij de afslag van Strand Horst.In dit document kunt u de meningen van de partijen over de volgende onderwerpen makkelijk nakijken, klik hier om de thema's en opvattingen te bekijken.Het gaat over de rotonde Horst Noord, zoekgebied grootschalige woningbouw, maatwerkwoningen, CPO, industrieterrein A28, Ermelo zelfstandig, vakantieparken bewonen, tiny houses, beeld over de buurtschappen, windmolens, zonnepanelen en zonnevelden, verkeer,  verlichting, wonen en functie verandering. Ons doel met dit overzicht is om u te helpen overzicht te krijgen hoe de deelnemende partijen denken over thema’s die voor de buurt belangrijk zijn. Doe er uw voordeel mee! 

Samen prettig leven in Horst en Telgt

De buurtschappen Horst en Telgt liggen in het buitengebied aan de westkant van de gemeente Ermelo, op de Veluwe in de Gelderse Vallei. Onze mooie buurt bestaat uit landerijen met een historie van agrarische activiteiten en uit enkele kleine kernachtige concentraties van huizen, winkels en bedrijven.