home > ontwikkelingsperspectief

Ontwikkelingsperspectief

Ontwikkelingsperspectief
In 2020 heeft de gemeente, in overleg met de Buurtvereniging een verdiepingsslag gemaakt op het buurtplan Horst en Telgt uit 2016. Dit zgn. ontwikkelingsperspectief Horst en Telgt is begin maart 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Het gehele document kunt u hier raadplegen.
 
Ideeën en initiatieven van een kleine grootte kunnen aan de hand van het ontwikkelingsperspectief worden getoetst. 

Tijdens de behandeling van het Ontwikkelingsperspectief in de raadsvergadering heeft de Buurtverenging ingesproken, deze inspraak kunt u hier teruglezen: inspraaknotitie  

Kijk ook eens naar het informatie filmpje op YouTube.


Buurtplan
Het Buurtplan Horst en Telgt werd in april 2016 door de gemeenteraad vastgesteld als structuurvisie. In een structuurvisie staan plannen op hoofdlijnen: over waar wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd en ook waar deze functies zich kunnen ontwikkelen. 
Sinds 2016 is er een zgn. gebiedscoördinator aangesteld die de Buurtvereniging met de uitvoering van het plan ondersteunt. 

Uitvoeren Buurtplan
Om de uitvoering van het Buurtplan verder te versterken werd 2017 werd een nieuwe organisatiestructuur geïntroduceerd. Alle bestuursleden hebben een werkgroep onder hun hoede genomen. Maandelijks vergadert het bestuur samen met de gebiedscoördinator en een (aantal) vertegenwoordiger(s) van de gemeente Ermelo. Op deze manier werken we via korte lijntjes samen. 

Werkgroep ‘functieverandering/kleinschalige bedrijvigheid’ 
Is betrokken met het nieuwe, in ontwikkeling zijnde functieveranderingsbeleid van de gemeente. Voor wat betreft de plannen rond de kern van Horst bijvoorbeeld doet de werkgroep aanbevelingen. Tevens wil de werkgroep zich inzetten om betaalbare woningen voor starters mogelijk te maken. Vanuit het Buurtplan wordt momenteel gewerkt aan een woonwensen onderzoek onder de buurtbewoners.
 
Onderzocht wordt nog hoe kleinschalige bedrijvigheid in de buitengebieden verder vorm gegeven kan worden. Ten slotte is de werkgroep ook aanspreekpunt voor het project Vitale Vakantieparken van de gemeente Ermelo.
 
Contactpersoon: Christiaan Veeningen 

Werkgroep ‘Verkeer’ 
Eind 2017 is voor het nieuwe ‘Gemeentelijke Verkeers- en VervoersPlan’ (GVVP) input geleverd door een aantal buurtbewoners en bestuursleden. 
Belangrijke aandachtspunten zijn het fietspad langs de Zeeweg en de Schaapsdijk als verbindende schakel tussen de fietspaden langs de Telgterweg en de Buitenbrinkweg.

De rotonde ‘Horst-Noord’ is een actueel onderwerp, waarvoor metingen zijn verricht waarmee inzichtelijk is geworden wat de gevolgen zouden zijn van openstelling. Verder onderzoek is nog nodig. 

Een mooi resultaat van de inspanningen van de Buurtvereniging in samenwerking met de gemeente het tegengaan van sluipverkeer van de A28 richting Amersfoort en de handhaving daarvan. 

Contactpersonen: Coen Kniknie

Werkgroep ‘Landschap’ 
De werkgroep wil graag werken als een soort ‘beheergroep’. Deze werkgroep maakt een plan en coördineert de uitvoer voor onderhoud aan het groen in de buurtschappen. Met een bestaande werkgroep ‘landschapsbeheer’ uit Ermelo wordt uiteraard ook samengewerkt.

Actuele onderwerpen zijn het mogelijk organiseren van een Groendag in 2019 en een snoeicursus voor bewoners. Daarnaast wil de werkgroep proberen om de groenstrook/bossage, die eerder op de kruising Telgterweg/Arendlaan aanwezig was, in samenwerking met de gemeente terug te plaatsen.

Contactpersoon: Coen Kniknie

Werkgroep ‘Duurzame energie’ 
Voor de duurzame energie in Horst en Telgt is een nieuwe werkgroep opgericht. De gemeente Ermelo heeft een startsubsidie verleend aan Veluwe Energie. De Buurtvereniging wilde zelf een energiecoöperatie oprichten. De werkgroep heeft daarom de betrokken bewoners, grondeigenaren en andere direct betrokkenen voor een windenergieproject langs de A28 verenigd.
Ander onderwerp dat nu, en verder in 2019 wordt uitgewerkt is bijvoorbeeld zonnepanelen.

Contactpersoon: Albert van Diest

Werkgroep ‘Toerisme’ 
In Horst en Telgt vinden al verschillende activiteiten plaats voor onder meer toeristen. De plaatselijke ondernemers en de recreatieparken zijn hierbij betrokken. Door hen is aangegeven dat door een betere samenwerking het thema voor de buurtschappen beter op de kaart gezet kan worden. Daarnaast proberen we een mooie fietsroute toe te voegen aan een fiets app.

Contactpersoon: vacature

Website: het digitaal dorpsplein
Activiteiten en diensten voor op het prikbord, de agenda kunnen door bewoners zelf op de site worden ingevoerd of gemaild worden aan Mariëlle van Hartskamp via buurtvereniging@horstentelgt.nl

Alle Nieuws
15 oktober 2021

Project Hart van Horst gestart

gebied

De gemeente heeft besloten om een ruimtelijke visie voor het zgn. 'Hart van Horst' te gaan maken. In het gebied (rond Ons Huis en de Goede Herderschool) spelen veel ontwikkelingen en de gemeente wil hier in gezamenlijkheid naar kijken. In de eerste helft van 2021 heeft het college laten onderzoeken of er voldoende mogelijkheden waren voor een stedenbouwkundige uitwerking.De gemeente Ermelo heeft via een adviesbureau bij de belanghebbenden de interesse gepeild voor woningbouw in het gebied. Dit heeft geresulteerd in een eerste uitwerking door het bureau Vollmer en Partners.locatieHet gebied wordt aan de zuidkant begrensd door de Horsterbeek. Aan de noordzijde omvat het plan het in uitvoering zijnde CPO project en de Goede Herderschool. Aan de oostzijde is de Slagsteeg de grens. Aan de westzijde loopt het plangebied tot ongeveer de aanwezige hoogspanningsleidingen.informatieavondHet plan, ‘Hart van Horst’, genoemd, is op 7 oktober via een digitale inspraakavond met belanghebbenden en belangstellenden besproken. De buurtvereniging heeft hieraan ook deel genomen en inbreng geleverd.Ons doel is om de plannen dusdanig uit te voeren dat ze passen in het landelijk karakter van de buurt. Hierbij kunt u denken aan voorschriften aan nok- en goothoogte, bebouwingsdichtheid en natuurlijke overgang van bebouwing naar het omringende platteland. Daarnaast verdient de verkeersveiligheid ter plekke, maar ook richting het dorp Ermelo, de nodige aandacht. Ook hebben we de gemeente gevraagd naar de mogelijkheden om de toekomstige woningen toe te wijzen aan mensen met een binding met de gemeente Ermelo. De toekomstige bouwplannen naast de school ten noorden van de Zeeweg als ook aan de zuidzijde van het plangebied dienen wat ons betreft aan te sluiten bij het beoogde beeld van ‘Hart van Horst’.Tijdens de digitale vergadering werden een drietal varianten voorgelegd met als grootste verschil de aanplant van groen om de woningen vanaf de Zeeweg in meer of mindere mate aan het zicht te onttrekken.Er volgen in te toekomst nog enkele vervolgsessies waarin wordt terug gekoppeld op onze vragen en die van de andere deelnemers.We houden u op de hoogte! Als u vragen hebt kunt u contact opnemen met Christiaan Veeningen of Dick de With.U kunt vanuit de gemeente ook meer lezen, klik hier.

08 oktober 2021

Koffie drinken kan weer!

We beginnen weer: samen koffiedrinken in Ons Huis. Elke laatste vrijdag van de maand, iedereen die zin heeft is van harte welkom! Je hoeft niet aan te melden. Kom gewoon gezellig binnen!

23 april 2021

Prowind kan verder met de windmolens

Het college heeft deze week laten weten dat het medewerking geeft aan het plan van Prowind, voor een windpark van zeven windmolens. Het gaat om zes windmolens op Ermelose grond en één op dat van de gemeente Putten. Het windpark komt er in samenwerking met buurtvereniging Horst en Telgt en energiecoöperatie Veluwe-Energie.De keuze die het college deze week naar buiten heeft gebracht heeft ermee te maken dat twee partijen, RWE (voorheen Innogy) en Prowind, beiden in Horst en Telgt plannen hebben voor een windpark.De afgelopen maanden is er door procesregisseurs uitgebreid met beide partijen gesproken om te kijken wat er mogelijk was. Onder andere op basis van de conclusies van de procesregiseurs heeft het college een afweging gemaakt en gekozen voor Prowind.meedenkenDe Buurtvereniging heeft de afgelopen jaren meegedacht met de windmolenplannen omdat we zagen dat het onvermijdelijk was dat er windmolens in de regio geplaatst zouden moeten gaan worden. Niet alleen in Ermelo ligt de opgave om een bijdrage te leveren aan grootschalige opwek van duurzame energie, dat geldt voor heel Nederland.Het leek de buurt toentertijd beter om te gaan meedenken, omdat er verschillende grote energie partijen bezig waren met benaderen van landeigenaren. Maar bijvoorbeeld geen contact hadden met omwonenden. Uiteindelijk is er een partij gevonden die via een nauwe samenwerking, die al een paar jaar loopt, er niet alleen in is geslaagd om met de verschillende landeigenaren maar ook met omwonenden tot een gezamenlijk gedragen plan te komen.En zeker dat laatste is best uniek want ook omwonenden worden rechtstreeks gecompenseerd voor de komst van de molens.Ten slotte komt er voor de omgeving en de gemeente een omgevings- en stimuleringsfonds. Hier kunnen projecten uit de buurt en ook vanuit de gemeente Ermelo aanspraak op maken. Op deze manier zijn er niet alleen de lasten van de windmolens, want inderdaad het zijn hoge dingen, maar zijn er voor de buurt ook baten. Er is geprobeerd om er zo veel mogelijk uit te halen en de lasten te verdelen.meer informatieVoor veel meer info en de voortgang kijkt u dan eens op  de website die Prowind gemaakt heeft: www.windparkhorstentelgt.nl. Vragen kunnen ook altijd gesteld worden bij het bestuur of de werkgroep duurzame energie via buurtvereniging@horstentelgt.nl  Momenteel werkt ProWind het plan verder uit. Als het plan aan alle eisen van de gemeente voldoet, zal de gemeente de ruimtelijke procedure starten. Inwoners van Ermelo en Putten kunnen dan op het plan reageren. 

Samen prettig leven in Horst en Telgt

De buurtschappen Horst en Telgt liggen in het buitengebied aan de westkant van de gemeente Ermelo, op de Veluwe in de Gelderse Vallei. Onze mooie buurt bestaat uit landerijen met een historie van agrarische activiteiten en uit enkele kleine kernachtige concentraties van huizen, winkels en bedrijven.